Project Name

Market analysis of UP Catalyst’s technology as an industrial CO2 utilisation process for sustainable materials

The project is funded by the state budget from the resources allocated for research and development activities.

Project Time Frame

29.04.2024 – 31.10.2024

Project Description

The aim of UP Catalyst’s deep technology startup business development project is to validate a potentially new business model, which involves licensing the carbon dioxide emission utilisation technology and creating a new revenue stream for the company.

The goal of the project

The main objectives of the project are:

 1. To understand the most profitable business model for UP Catalyst’s CO2 industrial emission utilisation technology through expert evaluations and consultations, taking into account target markets, sources of CO2 emissions, regulations and support mechanisms, and the regional and global logic of carbon trading.
 2. To identify initial partners and investors for the application and potential future licensing of UP Catalyst’s technology.
 3. To understand the major risks and bottlenecks that may arise in the business model for CO2 emission utilisation.
 4. To develop a market analysis and business model for the industrial CO2 utilization process.

Project progress

The project has started successfully and we will provide updates on its progress soon.

Project result

By successfully achieving the project objectives, the company will be able to:

 1. Follow a focused business model that enhances the company’s commercial direction in target markets and helps the UP Catalyst team make informed marketing, financial, and business development decisions.
 2. Develop a pilot project plan for the application of carbon dioxide emission utilisation technology in collaboration with initial industrial partners who wish to reduce and smartly utilise their emissions.
 3. Assess potential risks and bottlenecks associated with the business model, such as the reduction or absence of carbon tax rates for certain companies, an oversupply of greenhouse gas emission allowances leading to low initiative from major industries to participate, the technological readiness level (TRL) of the technology, and the scale of investments that partners may potentially need to make.

Project funding

The total project budget is 66 565 euros, with a grant amount of 49 923,75 euros.

Project contact

Teele Niidas
CMO
teele@upcatalyst.com 

Projekti nimi 

UP Catalysti tehnoloogia turuanalüüs kui industriaalse CO2 utiliseerimise protsess jätkusuutlikeks materjalideks

Projekti rahastatakse riigieelarvest teadus- ja arendustegevuse rahastamise vahenditest

Projekti periood

29.04.2024 – 31.10.2024 

Projekti kirjeldus 

UP Catalysti eesmärk süvatehnoloogia iduettevõtja äriarendusprojektiga on valideerida potentsiaalselt uut ärimudelit, mis seisneb süsinikdioksiidi heidete utiliseerimise tehnoloogia litsentseerimises ja ettevõttele uue tuluallika tekitamises. 

Projekti eesmärk  

Projekti peamisteks eesmärkideks on:

 1. Tänu eksperthinnangutele ja konsultatsioonidele aru saada UP Catalysti CO2 tööstusemissioonide utiliseerimise tehnoloogia kasumlikuimast ärimudelist, sh arvestades sihtturge, CO2 emissioonide allikat, regulatsioone- ja toetusmehhanisme ning süsinikukaubanduse regionaalset ja globaalset loogikat.
 2. Leida UP Catalysti tehnoloogia rakendamiseks ja tulevikus võimalikuks litsentseerimseks esmased partnerid ja investorid
 3. Mõista suurimaid ohu- ja kitsaskohti, mis võivad CO2 emissioonide utiliseerimise ärimudelis tekkida
 4. Koostada turuanalüüs ja ärimudel industriaalse CO2 utiliseerimise protsessiks

Projekti edenemine 

Projekt on edukalt alanud ja peagi anname selle edenemise kohta täiendavat informatsiooni. 

Projekti tulemus

Projekti eesmärkide edukal täitmisel suudab ettevõte: 

 1. Järgida kindla fookusega ärimudelit, mis kasvatab ettevõtte ärilist suunda sihtturgudel ja aitab UP Catalysti meeskonnal teha põhjendatud turundus-, finants- ja äriarendusotsuseid.
 2. Koostada süsinikdioksiidi emissioonide utiliseerimise tehnoloogia rakendamiseks pilootprojekti plaani koostöös esimeste industriaalsete partneriga, kes soovivad oma emissioone vähendada ja targalt utiliseerida.
 3. Hinnata ärimudeliga kaasnevaid võimalikke ohte ja kitsaskohti, nt süsinikumaksumäära vähenemine või puudumine teatud ettevõtetele, kasvhuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute ülekullus ja sellest tulenev vähene initsiatiiv suurtööstuste poolt koostöös kaasa lüüa, tehnoloogia tehilise valmisoleku (TRL) tase ja investeeringute maht, mis tuleb partneritel potentsiaalselt teha.

Projekti rahastamine 

Projekti kogueelarve on 66 565 eurot, millest moodustab toetus 49 923,75 eurot.

Projekti kontakt

Teele Niidas
CMO
teele@upcatalyst.com