We are happy to announce that we have received additional funding from the Norway Grants “Green ICT” programme carried out by Enterprise Estonia for work beyond the project “CO2-negative concrete as a sustainable and scalable building material“.

Project Name

Further Development of CO2-negative Concrete for Market Growth.

The project is co-funded by Norway Grants Green ICT programme.

Project Number

2014-2021.1.02.22-0188

Project Time Frame

01.05.2023 – 30.04.2024

Project Description

This project can have a huge impact on lowering the greenhouse gas emissions of the cement industry, which currently accounts for a whopping 8% of all global CO2 emissions, as 50% less concrete can be used in construction using the materials developed in this project due to its improved strength properties. Furthermore, as 3.7 kg of CO2 will be sequestered in the process of producing 1 kg of carbon nanomaterials used in our product, further CO2 emission reduction goals will be fulfilled. By developing a more economical geopolymer product in this project, we will make these reductions attractive and available to more industries. Furthermore, this project focuses on developing concrete that is suitable for underwater applications such as offshore wind farms, helping to further empower the green energy transition in Europe and beyond. 

The goal of the project

The primary goal of this project is to advance UP Catalyst and Saferock collaboration by further enhancing their joint products, specifically focusing on the development of ox-CNTs with a higher oxygen content. This innovation is pivotal as it enables the creation of two cutting-edge geopolymer products with the potential to penetrate new market sectors, thereby fostering market expansion.  

1)We aim to produce a geopolymer product where ox-CNT additives can be used at a lower percentage, while still delivering significant improvements in mechanical properties. This will cater to clients seeking cost-effective solutions. 

2)We intend to develop a geopolymer product with higher ox-CNT content, resulting in stronger and less water-permeable concrete, a characteristic highly sought after by the burgeoning offshore wind park construction industry, which is projected to reach a market size of EUR 800 billion by 2050. These objectives align with our commitment to innovation and addressing diverse market needs. 

Partners

SafeRock AS

Project progress

The project has started successfully and we will provide updates on its progress soon.

Project funding

The total project budget is 300 060 euros, which is supported by Norway Grants “Green ICT” programme for the amount of 149 999 euros.

Contact us

Mirjam-Kim Rääbis

Product Developer at UP Catalyst & Project Coordinator

kim@upcatalyst.com

Inger Lise Alsvik, PhD

Scientific Researcher at Saferock & Project Coordinator

inger.lise.alsvik@saferock.no

Projekti nimi 

CO2-negatiivse betooni täiendav arendus sihtturu laiendamiseks 

Projekti on kaasrahastatud Norway Grants Green ICT programmist.

Projekti Number

01.05.2023 – 30.04.2024 

Projekti kirjeldus 

Ülemaailmne tsemenditööstus on hetkel üks suurimaid sektoreid, kus läbi viidav innovatsioon saaks kaasa aidata üldisele kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele. Hetkel moodustavad tsemenditööstusega seotud heited 8% kõigist ülemaailmsetest CO2 heitkogustest. Käesolev projekt pakub lahenduse tsemenditööstuse probleemile, kuna projektis välja töötatud geopolümeerist tsemendialternatiivmaterjale kasutades saab ehituses kasutava materjali kogust vähendada 50% võrra, vähendades seeläbi ka seotud heitekogust. Lisaks sellele seotakse meie tootes kasutatava 1 kg süsiniknanomaterjali tootmise käigus 3,7 kg CO2, täites veelgi CO2 heitkoguste vähendamise eesmärke. Täiendavate tegevuste projekti raames on plaanis tootearendusega jätkata ning luua veelgi ökonoomsem geopolümeertoode, mis on atraktiivne ja ja kättesaadav veelgi rohkematele tööstusharudele. Lisaks keskendub see projekt veealusteks rakendusteks sobiva toote välja arendamisele, pakkudes vajaliku ehitusmaterjali avamere tuuleparkidele ja aidates seeläbi veelgi võimendada rohelise energia üleminekut Euroopas ja mujal.  

Projekti eesmärk  

Selle projekti peamine eesmärk on veelgi edendada UP Catalysti ja Saferocki koostööd, täiustades  nende ühiseid tooteid ning keskendudes eelkõige kõrgema hapnikusisaldusega ox-CNT materjali väljatöötamisele. See uuendus on olulise tähtsusega, kuna võimaldab luua kaks tipptasemel geopolümeerset toodet, millel on potentsiaali siseneda uutesse turusektoritesse, soodustades seeläbi turu laienemist. 

1)Meie eesmärk on luua nanolisanditega geopolümeer toode, kus ox-CNT nanolisandite protsendimäär on väiksem, kuid lisandid on kõrgema hapnikusisalduse tõttu efektiivsemad. See võimaldab tootes saavutada samasuguse efekti mehaaniliste omaduste parandamisel vähema nanolisandi kogusega. See toode on mõeldud klientidele, kes otsivad kulutõhusaid lahendusi. 

2) Meie eesmärk on luua kõrgema ox-CNT nanolisandite sisaldusega geopolümeer toode, mille tulemuseks on tugevam ja veekindlam geopolümeer materjal. See toode pakub huvi avamere tuuleparkide ehitussektorile, mis peaks saavutama turu suuruse 2050. aastaks 800 miljardit eurot. Need eesmärgid on kooskõlas meie pühendumusega innovatsioonile ja erinevate turuvajaduste rahuldamisele. 

 
Partnerid 

SafeRock AS 

Projekti edenemine 

Projekt on edukalt alanud ja peagi anname selle edenemise kohta täiendavat informatsiooni. 

Projekti rahastamine 

Projekti kogueelarve on 300 060 eurot, mida toetab Norra Grants “Green ICT” programm summaga 149 999 eurot. 

Mirjam-Kim Rääbis 

UP Catalisti tootearendaja ja projektikoordinator

kim@upcatalyst.com  

Inger Lise Alsvik, PhD 

Saferocki teadustöötaja ja projektikoordinaator 

inger.lise.alsvik@saferock.no