We are happy to announce that we have received funding from the Norway Grants “Green ICT” programme carried out by Enterprise Estonia.

Project name

CO2-negative concrete as a sustainable and scalable building material.

The project is co-funded by Norway Grants Green ICT programme.

Project Number

2014-2021.1.02.22-0181

Project Time Frame

01.05.2022 – 30.04.2023

The goal of the project

The goal of the project is to create a technological solution that turns CO2 into valuable sustainable carbon nanotubes (CNTs) for making CO2-negative concrete with enhanced mechanical properties. The project has the potential to add a new, innovative process to the carbon-intensive construction sector.

Read more about the project HERE

Partners

SafeRock AS

Project description

As part of this project, CNTs will be tested, and a scalable pilot reactor unit will be designed and built. The testing will be done by the project’s partner SafeRock, which tests carbon nanotubes in its patented geopolymer concrete. The project period is from 01.05.2022 until 30.04.2023.

Project progress

During the first half of the project, SafeRock received CNTs dispersed in liquid from UP Catalyst and conducted initial tests to observe the influence of the CO2 derived CNTs on the geopolymer mixture. The research focuses on the effects of CNTs on the compressive strength of the geopolymer product and the workability of the mixture.  So far, the results are very promising and further tests must be conducted with the aim to find the optimal CNT concentration in the geopolymer samples. 

On September 15th  2022, UP Catalyst in collaboration with Saferock hosted the webinar  “Reinventing Concrete: A carbon-negative solution utilising carbon materials”. The main aim of the webinar was to inform the public about the revolutionary project and the potential impact of carbon-negative concrete on the construction industry which is responsible for 8% of global CO2 emissions.  The topic was further discussed by two special guests who shared their views on the matter: Tine Hegli, Professor at Oslo School of Architecture & Design and Ashish Mohite, CTO & Co-founder at Hyperion Robotics. 

The 2nd webinar “Concrete Sustainability: Building a Net Zero Future” took place on the 28th of April 2023. The discussion was centred on the latest developments in concrete sustainability, including the impact of EU legislation, the circular economy, and the results of the project.

Project funding

The total project budget is 400 800 euros, which is supported by Norway Grants “Green ICT” programme for the amount of 200 000 euros.

Contact us

Einar Karu, PhD

CTO at UP Catalyst & Project Coordinator

einar@upcatalyst.com

Inger Lise Alsvik, PhD

Scientific Researcher at Saferock & Project Coordinator

inger.lise.alsvik@saferock.no

Meil on hea meel teatada, et oleme saanud rahastuse EAS-i Eesti – Norra koostööprogrammist “Green ICT” 

Projekti nimi

CO2-negatiivne betoon jätkusuutliku ja skaleeritava ehitusmaterjalina.

Projekti on kaasrahastatud Norway Grants Green ICT programmist.

Projekti number

2014-2021.1.02.22-0181

Projekti algus ja lõpp

01.05.2022 – 30.04.2023

Projekti eesmärk 

Projekti eesmärk on luua tehnoloogiline lahendus, mis kasutab CO2-st valmistatud jätkusuutlike süsinik nanotorusid täiustatud mehaaniliste omadustega CO2-negatiivse betooni valmistamiseks. Sellel uuenduslikul protsessil on potentsiaali tunduvalt vähendada CO2 emissioonirohke ehitussektori mõju kliimasoojenemisele. 

Partnerid

SafeRock AS

Projekti edenemine

Selle projekti raames testitakse süsinik nanotorusid betoonis ning projekteeritakse ja ehitatakse skaleeritav pilootreaktor süsinik nanotorude valmistamiseks. Teste betoonis viib läbi projekti partner SafeRock, kes katsetab süsiniknanotorusid oma patenteeritud geopolümeerbetoonis. Projekti periood on 01.05.2022 kuni 30.04.2023. 

Projekti esimeses pooles on UP Catalyst saatnud süsinik nanotorude vesidispersioone Saferock-ile, kes on viinud läbi esialgsed katsed, et hinnata CO2-st sünteesitud süsinik nanotorude mõju geopolümeerbetooni segule. Uurimistöö keskendub süsinik nanotorude mõjule geopolümeerbetoonis, hinnates muutusi betooni survetugevuses ja segu töödeldavuses. Seni on tulemused väga paljulubavad ning läbi tuleb viia edasisi katseid, et leida süsinik nanotorude optimaalne  kontsentratsioon geopolümeeris. 

15. septembril korraldas UP Catalyst koostöös Saferockiga veebiseminari “Betooni taasleiutamine: süsinik nanotorudest lisandid betoonis kui süsiniknegatiivne lahendus “. Veebiseminari põhieesmärk oli teavitada avalikkust uuest projektist ja arutada süsiniknegatiivse betooni võimalikku mõju ehitustööstusele, mis tekitab 8% ülemaailmsest CO2 heitkogusest. Teemat arutasid veel kaks erikülalist, kes jagasid selles küsimuses oma seisukohti: Oslo Arhitektuuri- ja Disainikooli professor Tine Hegli ning Hyperion Roboticsi tehniline  direktor ja kaasasutaja Ashish Mohite. 

Teine veebiseminar „Betooni jätkusuutlikkus: neto-null-tuleviku ehitamine“ toimus 28. aprillil 2023. Arutelu keskmes olid uusimad arengud betooni jätkusuutlikkuses, sealhulgas EL-i õigusaktide mõju, ringmajandus ja ning käesoleva projekti tulemused.

Projekti rahastamine

Projekti kogueelarve on 400 800 eurot, mida toetab Eesti – Norra koostööprogramm “Green ICT” summaga 200 000 eurot. 

Küsimuste puhul võtke meiega ühendust.

Einar Karu, PhD 

CTO ja Projektijuht 

einar@upcatalyst.com 

Inger Lise Alsvik, PhD

Saferocki teadustöötaja ja projektikoordinaator

inger.lise.alsvik@saferock.no